ПРАВНИ ПРОПИСИ

ПРАВНИ ПРОПИСИ КОЈЕ ПРИМЈЕЊУЈЕ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЛОПАРЕ:

 ЗАКОНИ

 1. 1.      Закон о социјалној заштити („Службени гласник Републике Српске“, број: 37/12)
 2. 2.      Закон о дјечијој заштити („Службени гласник Републике Српске“, број: 4/02, 17/08 и 1/09)
 3. 3.      Породични закон („Службени гласник Републике Српске“, број: 54/02 и 41/08)
 4. 4.      Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02 и 87/07)
 5. 5.      Закон о заштити лица са менталним поремећајима („Службени гласник Републике Српске“, број: 46/04),
 6. 6.      Закон о раду- пречишћен текст („Службени гласник Републике Српске“, број: 55/07)
 7. 7.      Закон о држављансту („Службени гласник Републике Српске“, број: 35/99, 17/00, 64/05 и 58/09)
 8. 8.      Кривични закон („Службени гласник Републике Српске“, број: 4/03 и 108/04)
 9. 9.      Закон о поступању са дјецом и малољетницима укривичном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/10)
 10. 10.  Закон о заштити од насиља у породици („Службени гласник Републике Српске“, број: 102/12)
 11. 11.  Закон о наслеђивању („Службени гласник Републике Српске“, број: 1/09),
 12. 12.  Закон о ванпарничном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број: 36/09),
 13. 13.  Закон о омбудсману за дјецу („Службени гласник Републике Српске“, број: 103/08),
 14. 14.  Закон о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12),
 15. 15.  Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05),
 

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

 
 1. 1.      Правилник о утврђивању способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивању функционалности корисника („Службени гласник Републике Српске“, број: 116/12),
 2. 2.      Правилник о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју („Службени гласник Републике Српске“, број: 117/12),
 3. 3.      Правилник о начину остваривања здравствене заштите („Службени гласник Републике Српске“, број: 24/07),
 4. 4.      Правилник о ближим условима  у погледу простора, опреме, потребних стручних радника и других радника за оснивање установе социјалне заштите („Службени гласник Републике Српске“, број: 26/03)
 5. 5.      Упуство о поступку усвојења дјеце („Службени гласник Републике Српске“, број: 27/04),
 6. 6.      Упуство о вођењу евиденције и докумнтације о усвојењу дјеце („Службени гласник Републике Српске“, број: 27/04)
 7. 7.      Упуство о вођењу евиденције о издржавању дјеце и родитеља („Службени гласник Републике Српске“, број: 27/04),
 8. 8.      Упуство о начину исплате средстава јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 59/12),
 9. 9.      Упуство о начину вођења  евиденцијеа о изреченим васпитним мјерама („Службени гласник Републике Српске“, број: 66/12)
 10. 10.  Општи  Колективни Уговор („Службени гласник Републике Српске“, број: 27/06),