ДЈЕЛАТНОСТ

Дјелатности социјалног рада без смјештаја које обухватају различите услуге социјалне помоћи које се пружају директно корсиницима, и то:

–          пружа прву стручну помоћ грађанима,

–          рјешава у првом степену о остваривању права утврђених Законом о социјалној заштити и Одлукама о проширеним правима у јединицама локалне самоуправе,

–          рјешава у првом степену о остваривању права из области дјечије заштите,

–          рјешава у првом степену о остваривању права из области породично – правне заштите и старатељства,

–          ради на спровођењу мјера према малољетним лицима у кривичном поступку,

–          пружа социјалне услуге у поступку рјешавања о правима из области социјалне заштите,

–          врши надзор над хранитељским породицама,

–          води евиденцију и документацију о правима, пруженим услугама и предузетим мјерама у оквиру своје дјелатности и издаје увјерења на основу евиденције,

–          врши исплату новчаних средстава из Закона о социјалној заштити и другим прописима и општим актима.

 

Осим послова наведених горе, Центар обавља и стручне послове у спровођењу социјалне заштите и социјалног рада, породичне и дјечије заштите, и то:

–          открива и прати социјалне потребе грађана и проблеме у области социјалне заштите,

–          предлаже и предузима мјере у рјешавању социјалних потреба грађана и врши њихово извршење,

–          предлаже мјере за унапређивање социјалне заштите и планирање развоја система социјалне заштите у локалним заједницама, организује и спроводи одговарајуће облике социјалне заштите и дјечије заштите и непосредно пружа социјалне услуге,

–          прати стање у области дјечије и порордично-правне заштите, покреће инцијативе и предлаже мјере за унапређивање система дјечије и породичне заштите,

–          развија и унапређује превентивне активности које доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема,

–          пружа дијагностичке услуге, спроводи одговарајући третман савјетодавне, терапијске услуге и стручну помоћ корисницима,

–          подстиче, организује и координира професионални и добровољни рад у области социјалне заштите,

–          пружа услуге помоћи и његе у кући, дневног збрињавања и прихватилишта,

–          подстиче и развија самопомоћ, добровољни рад, међуљудску солидарност, добротворне и хуманитарне дјелатности,

–          обавља послове савјетовалиштва за проблеме брака и породице, васпитања дјеце, усвојења, односа родитеља и дјеце,

–          обавља аналитичко-истраживачке послове  у локалним заједницама и

–          обавља друге послове утврђене законом и одлукама скупштине општине.

Центар своју дјелатност обавља примјењујући стручна и научна знања, важеће законске и друге прописе, користећи методе социјалног и другог стручног рада.

 

Стручни рад Центра заснива се на примјени тимског рада.