МИСИЈА

            Центар за социјални рад Лопаре је организован као јавна устнаова социјалне заштите, чије оснивач општина Лопаре у циљу вршења дјелатности и послова од посебног друштвеног значаја, усмјерених на обезбјеђивање социјалне сигурности људи и отклањања узрока стања социјалне потреба у свим областима живота и рада, као и пружање социјалних услуга људима који се налазе у стању социјалних потреба.

 Улоге Центра за социјални рад су:

–          улога јавне службе која врши јавна овлашћења

–          улога стручних тимова у оквиру Центра који откривају, прате, истражују,  анализирају социјалне потребе локалног становништва, предлаже мјере, покреће инцијативе за различите активности и планира мјере којима здовољава социјалне потребе људи,

–          улога инцирања и покретање различитих видова сарадње са носиоцима и актерима у социјалној заштити.

 Послови јавних овлашћења:

–          Утврђивање и реализација права из социјалне заштите,

–          Утврђивање и реализација права из дјечије заштите,

–          Провођење породичне заштите и остваривање функције  органа старатељства,

–          Праћење, оцјена и ревизија утврђених права из свих области,

–          Кривично правна заштита малољетних преступника,

–          Исплата новчаних давања корисницима,

–          Пружање социјалних услуга и подршке корисницима,

–          Вођење и ажурирање законски дефинисане евиденције

 Послови стручних тимова:

–          Открива и прати социјалне потребе грађана и проблеме у области социјалне заштите,

–          Предлаже и предузима мјере у рјешавању социјалних потреба грађана и врши њихово извршење,

–          Предлаже мјере за унапређивање социјалне заштите и планирање развоја система социјалне заштите у локалним заједницама, организује и спроводи одговарајуће облике социјалне заштите и дјечије заштите и непосредно пружа социјалне услуге,

–          Прати стање у области дјечије и порордично-правне заштите, покреће инцијативе и предлаже мјере за унапређивање система дјечије и породичне заштите,

–          Развија и унапређује превентивне активности које доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема,

–          Пружа дијагностичке услуге, спроводи одговарајући третман савјетодавне, терапијске услуге и стручну помоћ корисницима,

–          Подстиче, организује и координира професионални и добровољни рад у области социјалне заштите,

–          Пружа услуге помоћи и његе у кући, дневног збрињавања и прихватилишта,

–          Подстиче и развија самопомоћ, добровољни рад, међуљудску солидарност, добротворне и хуманитарне дјелатности,

–          Обавља послове савјетовалиштва за проблеме брака и породице, васпитања дјеце, усвојења, односа родитеља и дјеце,

–          Обавља аналитичко-истраживачке послове  у локалним заједницама

 Послови инцирања и координације инцијативе су:

–          Развој сарадње са носиоцима (општина и Република) и актерима у социјалној заштити ( невладине организације, јавне установе, мјесне заједнице) и подршка у развоју ових установа,

–          Примјена пројеката активности у локалној заједници,

–          Подстицање, организовање и координисање професионалног и добровољног рада у области социјалне заштите.

Наведени послови се обављају самостално, тимски и у сарадњи са другим институцијама у систему социјалне заштите или са организацијама из других сектора и система. За извршавање задатака користе се методе стручног социјалног, педагогшког, психолошког, правног и здравственог рада.