ЗАПОСЛЕНИ

Центар за социјални рад тренутно има укупно заполених 7 радника.

Директор ………………………………………………………………………………… 1 извршилац

Социјални радник……………………………………………………………………..1 извршилац

Референт дјечије заштите…………………………………………………………..1 извршилац

Рачуноводствени радник…………………………………………………………..1 извршилац

Благајник…………………………………………………………………………………..1 извршилац

Приправник………………………………………………………………………………1 извршилац

Чистач……………………………………………………………………………………….1 извршилац

Вршилац дужности директора  Центра за социјални рад Лопаре од 21.12.2012. године  је дипломирани правник Дејан Марковић из Лопара, рођен 29.03.1983. године у Брчком. Основну школу завршио у Лопарама 1998. године, такође средњу економску  школу завршио у Лопарама смјер економски техничар (економија, право и администрација) 2002.године., дипломирао право на Слобомир П Универзитету 2008. године. Приправнички стаж одрадио у општини Лопаре 2009.године, од јануара. 2011 године запослен у Центу за социјални рад Лопаре.

Поред послова директора, вршилац дужности директора Центра за социјални рад Лопаре, врши и послове дипломираног правника у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака Центра за социјални рад Лопаре.

УПРАВНИ ОДБОР је орган одлучивања у Цнетру за социјални рад Лопаре и броји три члана. Управни одбор именује и разрјешава оснивач Центра, тј. Скупштина општина Лопаре. Радом Управног одбора руководи предсједник Управног одбора.

 Послове које обавља Управни одбор су:

 1. доноси Статут Центра,
 2. одлучује о пословању Центра,
 3. разматра и усваја извјештај о пословању и годишњи обрачун,
 4. доноси програм рада и финансијски план Центра,
 5. одлучује о кориштењу средстава, у складу са законом и Статутом Центра и
 6. врши друге послове утврђене актом о оснивању и Статутом Центра.

 

1. ПОСЛОВИ ДИРЕКТОРА ОБУХВАТЈУ СЛЕДЕЋЕ:

–          заступа Центар пред трећим лицима, што парадзумјева и закључивање Уговора између Центра и установа социјалне заштите (у којој се врши смјештај корисника социјалне заштите),

–          одговара законитости рада Центра,

–          организује и руководи пословима Центра,

–          предлаже план и програм рада и предузима мјере за њихово спровођење,

–          извршава одлуке Управног одбора,

–          доноси акт о организацији и систематизацији радних мјеста,

–          подноси извјештај и резултатима пословања Центра по периодичном и годишњем обрачуну,

–          наредбодавац је за извршење финансијског плана,

–          предлаже Управном одбору унутрашњу организацију и друге опште акте,

–          одлучује о потреби заснивања радног односа, о избору радника за заснивање радног односа, распоређује радника, о престанку радног односа, изриче дисциплинске мјере у складу са законом и врши друге послове везане за остваривање права радника,

–          доноси одлуке и упуства у вези са радом и пословањем Центра,

–          извршава правосудне одлуке суда донијете у поступку за заштиту права радника,

–          учествује у изради извјештаја, анализа и информација из области социјалне и дјечије заштите и

–          обавља и друге послове по потреби у складу са функцијом.

 

2. ПОСЛОВИ ДИПЛОМИРАНОГ ПРАВНИКА:

 а.) Послови из области старатељства:

–  вођење поступка и рјешавање о постављању сталног стараоца и пружање правних савјета стараоцима и штићеницима,

   давање одобрења сатраоцу о предузимању послова који превазилазе оквире редовног пословања или управљања штићениковом имовином,

   рјешава о постављању привременог стараоца,

–   рјешава о постављању стараоца за посебан случај,

   рјешава о ревизији старатељства,

  рјешава о продужењу старатељства и након пунољетства у случајевима предвиђеним законом,

   рјешава о престанку старатељства,

   вођење старатељских књига,

  издавање увјерења на основу службене евиденције из области старатељства и

   врши надзор над органом старања.

 

б.) Послови из области усвојења:

–          вођење поступка и рјешавање о заснивању потпуног и непотпуног усвојења,

–          раскид усвојења и

–          вођење евиденције о усвојењу.

 

в.) Послови из области брачних и породичних односа:

 –          подношење тужбе за поништење брака,

–          покретање поступка (подношење тужбе) за уврђивање очинства у случајевима које закон предвиђа,

–          давање одобрења стараоцу за подношење тужбе за утврђивање очинства,

–          покретање и вођење парнице за остваривање права на издржавање старијих и самохраних лица и

–          давање сагласности на отпуст из држављанства становницима Републике Српске.

 

 г.) Послови из области радних односа:

 

–          рад на изради рјешења и других појединачних аката о дисциплинској и другој одговорности радника,

–          заштита права радника (упознавање са правима, дужностима и обавезама радника, приговори, тужбе и жалбе),

–          праћење прописа из области радних односа и

–          рад на изради и тумачењу прописа из области социјалне заштите, породичног законодавства и других послова везаних за дјелатност Центра.

 

3. ПОСЛОВИ СОЦИЈАЛНОГ РАДНИКА:

  а.) Послови из области социјалне заштите

 –          вођење поступка и доношење рјешења о правима из области социјалне заштите, а то су следећа права:

 • право на новчану помоћ,
 • право на додатак за помоћ и његу другог лица,
 • подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју,
 • смјештај у установу социјалне заштите,
 • збрињавање у хранитељску породицу,
 • право на помоћ и његу у кући,
 • дневно збињавање,
 • право на једнократну помоћ и
 • савјетовање.

 

–          обавља теренске послове у циљу прикупљања података о стварном стању подносиоца захтјева,

–          врши правну коресподенцију са установама социјалне заштите,

–          води евиденцију о корисницима социјалне заштите,

–          издаје потврде и увјерења корисницима социјалне заштите у складу са ЗУП-ом,

–          сарађује са корисницима, породицама, установама васпитања и образовања, организацијама Црвеног крста и другим хуманитарним организацијма и фондацијама,

–          израђује социјалне анамнезе за кориснике социјалне заштите,

–          врши организацију смјештаја у установе социјалне заштите,

–          педагошки рад са малољетницима и њиховим родитељима и малољетницима без родитељског старања у току поступка,

–          прихват малољетника из васпитно поправног дома и лица са издражавања казне, те помоћ око њиховог укључења у нормалне токове живота,

–          сарадња са правосудним органима, школама, васпитним и социјалним установама и

–          израда анализа, статистичких извјештаја о корисницима и облицима социјалне заштите.

б.) Послови из области старатељства

 –          у поступку заснивања старатељства предузима неодложиве привремене мјере заштите како у погледу личности тако и у погледу имовине,

–          прибавља податке о социјално-економском статусу породице, односно лица које се ставља под старатељство,

–          образује комисију за попис имовине штићеника и предузима друге мјере за осигурање те имовине (обично након успостављања старатељства) и

–          врши надзор над радом стараоца путем личних контаката и увиђај у извјештај стараоца.

в.) Послови из области брачних и породичних односа

 –          достава суду мишљења о дозволи за закључење брака малољетницима,

–          мишљење за закључење брака између штићеника и стараоца,

–          мирење брачних другова,

–          заступа интерес малољетника у бракоразводном спору (учествује у рочиштима, даје приједлог суду о повјери дјеце, улаже правна средства итд.),

–          рјешава о повјери дјеце на чување и васпитање трећим лицима,

–          у врешењу надзора над вршењем родитељског права  предузима одговарајуће мјере (као што су нпр. одузимање дјетета и повјеравање другом родитељу  или трећем лицу, затим покренути поступак за одузимање родитељског права ),

–          узимање изјава на записник о признавању очинства и достављање надлежном матичару,

–          закључује споразум између родитеља о издржавању дјеце (споразум има снагу у форми записника о поравнању извршне исправе),

–          води евиденцију о издржавању дјеце и родитеља,

–          доноси рјешење о контактирању родитеља са малољетном дјецом,

–          израда социјалних анамнеза за усвојенике и усвојиоце и

–          израда социјалних анамнеза за пунољетна лица по захтјеву суда.

 

4. ПОСЛОВИ ДЈЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ:

 а.) Послови из области дјечије заштите

 –   вођење управног поступка и рјешавање о правима из области дјечије заштите, а то су следећа права:

 • право на накнаду за вријеме породиљског одсуства и продуженог породиљског одсуства и одсуства запосленог родитеља и усвојиоца ради његе дјетета,
 • право на матерински додатак
 • право на помоћ за опрему новорођенчета,
 • право на додатак за дјецу и
 • праћење и примјена прописа из области дјечије заштите.

 

б.) Послови из области радних односа

 

–          доношење рјешења,

–          ради на изради рјешења о заснивању радних односа и рјешења о престанку радних односа,

–          вођење евиденције ( досијеа са документацијом ) о запосленим лицима,

–          издавање увјерења из области радних односа ( као што су нпр. Увјерење о запослености, стажу  итд. ),

–          достављање извјештаја о подацима из евиденција,

–          годишњи одмори,

–          распоред кориштења годишњег одмора,

–          рјешење о времену и дужини трајања кориштења  годишњих одмора и

–          одсуства – плаћена и неплаћена.

 

в.) Послови здравствене заштите радника и корисника социјалне заштите

 

–          пријаве радника и корисника социјалне заштите на здравствено осигурање и

–          одјава са здравственог осигурања.

 

г.) Послови канцеларијског пословања

 

–          пријем захтјева, њихово евидентирање, завођење и достављање референтима,

–          пријем поште и отпрема поште,

–          архивирање документације и

–          праћење прописа из области канцеларијског пословања

 

 

5. ПОСЛОВИ РАЧУНОВОДСТВЕНОГ РАДНИКА:

  а.) Општи послови

 –          организује рад цјелокупног пословања по питању финансирања Центра,

–          прати финасијске  прописе, чита стручну литературу,

–          врши сарадњу са банком  у погледу динамике пристизања средстава, прати измјене контног плана и осталих прописа,

–          заводи улазно-излазне фактуре, изводе из отворених ставки,

–          контира: изводе, фактуре, благајну и књижи их,

–          ставља периодичне и завршне рачуне и шаље их наченику финансија СО-е Лопаре,

–          прави мјесечне извјештаје  о утрошеним средствима као и мјесечне захтјеве за планирана средства у циљу извршавања задатака у области финансијског пословања,

–          прави финансијске планове за Центар, као и ребалансе буџета СО-е Лопаре,

–          усаглашава обавезе и потраживања са установама социјалне заштите као и са финансијама СО-е Лопаре,

–          контактира са другим послодавцима, банкама, службама, фондовима и другим субјектима по потреби,

–          врши сравнавање књиговодственог стања са стварним пописним стањем по свим рачунима, средства за кориснике књиговодствених услуга,

–          води евиденцију о пренесеним и исплаћеним средствима,

–          обрачунава амортизацију основних средстава и књижи их.

Наведени послови се обављају у складу са трезорским пословањем.

 

 6. ПОСЛОВИ БЛАГАЈНИКА

 –          обрачун плата и других примања запослених,

–          израда спискова корисника,

–          подизање новца и готовинске исплате,

–          врши  доставу упутница Поштама Српске за исплату права на новчану помоћ и додатка за помоћ и његу другог лица,

–          врши исплату једнократне помоћи,

–          израда мјесечног извјештаја о запосленим и платама запослених радника и

–          израда М-4 образца за ПИО.

 

7. ПОСЛОВИ ЧИСТАЧА

 –          свакондневно чишћење просторија Центра,

–          избацивање смећа и

–          повремено генерално чишћење Центра, курирски послови ( отпрема поште у мјесту ).

–          Чистач је запослен на пола радног времена у Центру.