ВРИЈЕДНОСТИ И ПРИНЦИПИ

Вриједности и принципи дјеловања на којима Центар темељи свој рад су:

Професионализам – Преданост постизању највиших стандарда професионалности и изврсности у свим аспектима ђеловања. Професионална радозналост, стручност и ефикасност у обављању послова и задатака, те аналитичан приступ раду.

Законитост  – Тачна, савјесна и брижљива примјена законских и поџаконских прописа, одсуство произвољне оцјене и незаконитог поступања.

Људска права – Поштовање свих људских права, те борба против свих облика дискриминације.

Индивидуализам – Вјеровање у јединственост сваког појединаца, те стога поштовање индивидуалности, достојанства, интереса корисника, његовог права на учешће и самоодређење и права на живот у природном окружењу.

Адекватност и континуираност услуга – Континуирано пружање услуга примјереним потребама, успостављање равнотеже између социјалних услуга и новчаних давања, те развој мјешовитог система услуга.

Етичност – Поштовање високих етичких начела у пословању, посебно начела одговорности, непристрасности и отворености. Поштовање корисника као личности, уз загарантовану дискрецију, тајност података и информација које дају, из личног и породичног живота.

Осигуравање квалитета – Континуирана контрола квалитета као предуслов за постизање високих резултата.

Планирање – Системско, дугорочно и операционално планирање рада на нивоу организације, запосленог и корисника, уз дефинисање приоритета, те праћење и оцјена постигнутих резултата.

Партнерство и сарадња – Промовисање сарадње у области социјалне заштите на свим нивоима у циљу повећања кавалитета услуга, рационалног кориштења свих ресурса и свеобухватнијег задовољавања потреба.

Људски потенцијали – Ентузијазам, креативност, иновативност, тимски рад, солидарност и узајамно помагање, те континуирано усавршавање као предуслов професионалног успјеха.